ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้จัดการอบรม โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง กฏหมาย ทัศนคติที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ หอประชุมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,15:28   อ่าน 293 ครั้ง