ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบวัดผล ประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
21 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
แต่งกายตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 วันหยุดต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา