ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 63 ถึง 01 ธ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา เทำการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563