ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 63 ถึง 13 ส.ค. 63 ประกาศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การทดลองเปิดเรียน on-site เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2563