ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศักดิ์ดา สมยา
ครู คศ.3

นายวิรัช จำปาสิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาววรัญชลี กันยาตี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายวัชราภรณ์ ศรีนวลแล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายศุภวิทย์ ชิดทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววาสนา ศรีธนานุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายไกรทอง มุดผากิตติเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5