ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนพร ปาข้างฮุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศักดิ์ดา สมยา
ครู คศ.3

นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวิรัช จำปาสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววรัญชลี กันยาตี
ครู คศ.1

นายวัชราภรณ์ ศรีนวลแล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมพร อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมรถ ราชิวงศ์
ครูผู้ช่วย