กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์ดา สมยา
ครู คศ.3

นายวิรัช จำปาสิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายวัชราภรณ์ ศรีนวลแล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : 1985_srinuanlae@hotmail.co.th

นางสาววรัญชลี กันยาตี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายศุภวิทย์ ชิดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0998970848
อีเมล์ : Nengsupawit@gmail.com

นางสาววาสนา ศรีธนานุวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0934710593
อีเมล์ : wassana925221@gmail.com

นายไกรทอง มุดผากิตติเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3