พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

4. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของโรงเรียน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามสิทธิอย่างทั่วถึง
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมนำ ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์โรงเรียน

1.  กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2.  กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

3.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

4. กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

5.  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา