เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง  มาร์ชโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
มีความรัก สมัครสมาน การกีฬา
สีเขียวเหลือง เลื่องชื่อ ระบือลั่น
การกีฬาหากใครกล้ามาราวี
ยามเรียน เราเรียน ไม่เคยเล่น
ขอเทอดทูน ชาติศาสน์ กษัตรา
สามัคคีคือพลัง ร่วมตั้งจิต
ร่วมกันสร้าง โพนสวรรค์ ให้ก้าวไกล

มีจรรยา มีวินัย ใฝ่ศึกษา
พัฒนา ถิ่นกำเนิด เทอดปฐพี
ดั้งจิตมั่น ไม่แพ้ใคร ในศักดิ์ศรี
เราพร้อมพลี แรงกาย แรงศรัทธา
เมื่อยามเล่น เราเล่น เป็นเวลา
สมคำว่า กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
อยู่ฉันท์มิตร มีเมตรา อัชฌาสัย
ดำรงไว้ให้คงอยู่คู่ฝ้าดิน