เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายทวีศักดิ์ สอนพิมพ์พ่อ
นักการภารโรง

นางอุบล ดวงดูสัน
นักการภารโรง

นางสาวยงค์ โยลัย
นักการภารโรง