คณะผู้บริหาร

นายยอดชาย พ่อหลอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิพาภรณ์ คะลีล้วน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายราชันย์ ไชยมหา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082-1490217
อีเมล์ : top_4free2t@hotmail.com

นายศักดิ์ดา สมยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 089-715-4467
อีเมล์ : sakdee1@hotmail.com

นายชูศักดิ์ ม่วงไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 083-354-5094

นายไพฑูรย์ จันที
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 089-622-2786