ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรัญญา โพสีมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพฑูรย์ จันที
ครู คศ.3

นายวสันต์ ตาลดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปัทมา พันธู์ด้วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5