กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววรัญญา โพสีมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0955486348
อีเมล์ : Waranya@psschool.ac.th

นายไพฑูรย์ จันที
ครู คศ.3

นายวสันต์ ตาลดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสิริพร แต้มกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายเฉลิมพล บุรีขันธุ์
ครูอัตราจ้าง