ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพฑูรย์ จันที
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิสระ บุญญา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0