ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรัญญา โพสีมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพฑูรย์ จันที
ครู คศ.3

นายวสันต์ ตาลดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิริพร แต้มกลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4