ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประหยัด. ไชยกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชูศักดิ์ ม่วงไทย
ครู คศ.3

นายวินัย. อุ่นกลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายชัย จันทุลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจีรวรรณ อุผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวเชวงวรรณ. คันธะมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนลิตา. สีหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

Mr.Jam Mora Tibe
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6