ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชูศักดิ์ ม่วงไทย
ครู คศ.3

นางสาวธัญญลักษณ์ แดงบุตร
ครู คศ.1

นางจีรวรรณ อุผา
ครู คศ.1

นางสาวดวงหทัย สมสอาด
ครูผู้ช่วย