กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเชวงวรรณ. คันธะมาตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายชูศักดิ์ ม่วงไทย
ครู คศ.3

นายประหยัด ไชยกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายชัย จันทุลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางจีรวรรณ อุผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวนลิตา. สีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวพิมพ์ชนก ไชยขันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวฉวีวรรณ วรกา
ครูอัตราจ้าง