ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวินัย. อุ่นกลม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายชูศักดิ์ ม่วงไทย
ครู คศ.3

นายประหยัด. ไชยกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริรัตนา พบชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจีรวรรณ อุผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเชวงวรรณ. คันธะมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนลิตา. สีหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฉวีวรรณ วรกา
ครูอัตราจ้าง