นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสืบศักดิ์ มะสุใส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นายภาณรินทร์ โพติยะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นายเจษฎาพงษ์ ดวงดูสัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวศิริวัฒนา ต้อนโสกรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นายณัฐตินัย พรรณวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร