ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภาสกร. ดีแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางเสาวนีย์ ภูชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางจิรภัทร์ กุลยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปัทมา สีสอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5