กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรภัทร์ กุลยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : bestbig23@hotmail.com

นางเสาวนีย์ ภูชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 080-2503309​
อีเมล์ : saowanee.doc61@gmail.com

นายภาสกร. ดีแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0623388865
อีเมล์ : passakon101jj@gmail.com

นางสาวพรนิภา ปัญหาไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3