ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญญา ตรงดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษา
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ ภูชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจิตรเลขา เสนาปกรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจิรภัทร์ จันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4