กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทนีย์ กานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 087-9550407
อีเมล์ : J_Kanon@hotmail.com

นางสถาพร ทับวิธร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : krusroi@hotmail.com

นายคมสันต์ แสงสุวรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกริชนุกุล. จิระศิริโชค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนัฐสุดา รุ่งบุตรศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสิทธิพล ชิณบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเหมือนไหม ชัยสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอนนต์ นาใจทน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวผกายวรรณ พันนารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2