ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทนีย์ กานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสถาพร ทับวิธร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธีระยุทธ จันทะคัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายคมสันต์ แสงสุวรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายกริชนุกุล. จิระศิริโชค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนัฐสุดา รุ่งบุตรศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสิทธิพล ชิณบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเหมือนไหม ชัยสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1