ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสถาพร ทับวิธร
ครู คศ.2

นางสาวพิชญาภา สีแสด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอำภา กุลสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทนีย์ กานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายคมสันต์ แสงสุวรรณดี
ครูผู้ช่วย

นายณเดช ศรีผาโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0