ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ชรกี โยลัย
ครู คศ.3

นางสาวประทุมพร บุญมาวงษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางณัฐปภัสร์ สินจตุรพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววนิดา โพติยะ
ครู คศ.1

นางนริสา รูปคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายสุชาติ วรรณศิริ
ครูผู้ช่วย

น.ส.วราภรณ์ เสมอหน้า