ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชพร เส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ชรกี โยลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางณัฐปภัสร์ สินจตุรพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนริสา รูปคม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุชาติ วรรณศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพิพัฒน์. ศรีบรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอภิชาติ. พรมสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเปมิกา คำผอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายวิระพงษ์ คันธะมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายสม เชื้อโพนจาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวนริศรา แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3