ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดย ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาตินใช้อักษรย่อว่า “พ.ส.” 
     ผู้บริหารคนแรก คือ นายไชยยงค์ อาจวิชัย 
ปัจจุบันคือ นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
     หลักสูตรแม่บทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีเนื้อที่ 63 ไร่ ข้าราชการครู จำนวน 42 คน (รวมผู้บริหาร) พนักงานราชการ จำนวน 4 คน ครูจ้างพิเศษ 6 คน  นักการภารโรง จำนวน 4 คน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,084 คน