ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 
 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดย ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาติน ใช้อักษรย่อว่า “พ.ส.” สีประจำโรงเรียน คือ เขียว - เหลือง
     ผู้บริหารคนแรก คือ นายไชยยงค์ อาจวิชัย 
    ปัจจุบันคือ นายยอดชาย  พ่อหลอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนางนิพาภรณ์  คะลีล้วน และนายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์  นายราชัย  ไชยมหา  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
     หลักสูตรแม่บทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีเนื้อที่ 63 ไร่ ข้าราชการครู จำนวน  58  คน (รวมผู้บริหาร) พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ครูจ้างพิเศษ 1 คน  ธุรการ 1 คน นักพัฒนา จำนวน 5 คน รวมบุคลากรทั้งหมด ุ67 คน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,327 คน