ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ไผ่โสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยงค์ น้อยใหญ่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :