ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรณัฐ ศรีจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจงลักษณ์ จันทรวิมลศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุชิต วาลมลตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพิเชษฐ์ วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6