กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจงลักษณ์ จันทรวิมลศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรณัฐ ศรีจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอนุชิต วาลมลตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายชโรธร วันดี
ครูอัตราจ้าง