ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกัลยา ศรีวิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรณัฐ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายจงลักษณ์ จันทรวิมลศิริ
ครูผู้ช่วย