กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพย์วรรณ สมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวหงษ์สุดา ไชยพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายพลวัฒน์ กุลยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : ponlawat19@hotmail.com

นายวรวุฒิ มะสุใส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : gpa.psrn@gmail.com