ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทิพย์วรรณ สมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสม เชื้อโพนจาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวรวุฒิ มะสุใส
พนักงานราชการ

นายพลวัฒน์ กุลยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวหงษ์สุดา สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย