ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทิพย์วรรณ สมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหงษ์สุดา สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายพลวัฒน์ กุลยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวรวุฒิ มะสุใส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5