กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพย์วรรณ สมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวหงษ์สุดา ไชยพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวยุพาวดี จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายพลวัฒน์ กุลยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : ponlawat19@hotmail.com

นายวรวุฒิ มะสุใส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : gpa.psrn@gmail.com