งานแนะแนว

นางสาวกวิศรา ทองคำชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพัสกร ดีแสง
ครู คศ.2