ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวนันทิดา นาโควงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4