วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ Vision
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาจะเป็นองค์การหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุคลากรที่มีศักยภาพ   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนามนุษย์

คติธรรม นตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ ความรู้ดี มีปัญญา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย

สีประจำโรงเรียน

เขียว     สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ แสดงถึงความเจริญงอกงามของปัญญา ประดุจพืชได้รับปุ๋ย

 เหลือง   สีแห่งผ้ากาสาวภัตร ให้ความร่มเย็น สอนคนให้เป็นคนดี รักความก้าวหน้า