ชมรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

นายบัวลา ตะวะนะ
ประธานชมรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ออทอลาน
รองประธาน

นายจิตตา พันธ์จี
เหรัญญิก

นายจันทา นามป่องแก
กรรมการ

นายสุวรรณ ฟ้าคุ้ม
กรรมการ

นายธงทอง นาสมชัย
กรรมการ

นายรุ่งธนา โยลัย
กรรมการ

นายทอศรี โยลัย
กรรมการ