คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ต้ายคำไว
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กัญญาณัฐ กันนิกา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชญาพร ศรีจันโท
ตำแหน่ง : เหรัิญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติยากร ประทังวง
ตำแหน่ง : งานด้านวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2