ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 295936
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ในชุดกิจกรรมที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 295942
แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน)[.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 296392
แบบประเมิน SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน) [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 296203
แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 296199
แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.36 KB 296398
แบบประเมิน SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.53 KB 298689
แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.83 KB 299309
เอกสารวิชาการ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.9 KB 1137
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.09 KB 1212
แนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.87 KB 119196
คำสั่งมอบหมายงานสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.41 KB 119196
แนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.88 KB 119222
คำสั่งมอบหมายงานสอน 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.18 KB 119208
คำสั่งแต่งตั้งจัดทำหลักสูตรปี 63 124306
ปฏิทินกลุ่มงานบริหารวิชาการปี 61-63 124312
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 124327
ประกาศการปิด-เปิดการเรียนการสอน 124312
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.62 KB 295516
เอกสารงานบริหารบุคคล
คู่มือการพิจารณาการประเมินระดับคุณภาพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.43 KB 48964
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-การสอน-เม.ย-64 48965
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.84 KB 110200
แผนภูมิการบริหารงาน-4-ฝ่าย-62-24-ธ.ค.-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.91 KB 110163
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูล การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 110171
หนังสือนำส่งเรื่องการย้าย-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 113242
รายละเอียดตัวชี้วัดและตำแหน่งว่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 113245
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายุ64 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 113243
แบบรายงานข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 113240
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.91 KB 113242
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.71 KB 113238
คำสั้งมอบหมายงานและแผนภูมิบริหารงานปี 63 119196
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.83 KB 124095
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 124614
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 1923
คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.38 KB 119204
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนที่เขตรับผิดชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 295499