ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 246966
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ในชุดกิจกรรมที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 246975
แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน)[.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 247414
แบบประเมิน SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน) [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 247235
แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 247227
แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.36 KB 247423
แบบประเมิน SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.53 KB 249478
แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.83 KB 249928
เอกสารวิชาการ
แนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 492.87 KB 70223
คำสั่งมอบหมายงานสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.41 KB 70221
แนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.88 KB 70226
คำสั่งมอบหมายงานสอน 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.18 KB 70225
คำสั่งแต่งตั้งจัดทำหลักสูตรปี 63 75330
ปฏิทินกลุ่มงานบริหารวิชาการปี 61-63 75338
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 75349
ประกาศการปิด-เปิดการเรียนการสอน 75337
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.62 KB 246529
เอกสารงานบริหารบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.84 KB 61214
แผนภูมิการบริหารงาน-4-ฝ่าย-62-24-ธ.ค.-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.91 KB 61198
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูล การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 61198
หนังสือนำส่งเรื่องการย้าย-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 64272
รายละเอียดตัวชี้วัดและตำแหน่งว่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 64274
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายุ64 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 64274
แบบรายงานข้อมูล Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 64272
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.91 KB 64273
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล-ปีการศึกษา-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.71 KB 64273
คำสั้งมอบหมายงานและแผนภูมิบริหารงานปี 63 70227
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.83 KB 75122
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 100.83 KB 75325
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.38 KB 70230
เอกสารงานบริหารทั่วไป
แผนที่เขตรับผิดชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 246531