ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ในชุดกิจกรรมที่ 2 กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : น.ส.วราภรณ์ เสมอหน้า
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2561,15:07  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ๒ (ว 30202) เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสรณ์ นครเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2559,21:28  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..